ویدئو های آموزشی سمعک های داخل گوشی (CIC)

نحوه روشن و خاموش کردن سمعک های داخل گوشی(CIC)
نحوه تعویض باتری سمعک های داخل گوشی (CIC)

ویدئو های آموزشی سمعک های رسیور داخل مجرا (RIC)

روشن و خاموش کردن سمعک های رسیور داخل مجرا (RIC)
نحوه تعویض فیلتر سمعک های رسیور داخل مجرا (RIC)
نحوه تمیز کردن سمعک های رسیور داخل مجرا (RIC)
نحوه تعویض باتری سمعک های رسیور داخل مجرا (RIC)

ویدئو های آموزشی سمعک های پشت گوشی (BTE)

نحوه قفل کردن درب باتری سمعک های پشت گوشی(BTE)
نحوه روشن و خاموش کردن سمعک های پشت گوشی (BTE)
نحوه تغییر ولوم و تعویض برنامه سمعک های پشت گوشی (BTE)
نحوه تمیز کردن سمعک های پشت گوشی (BTE)
نحوه تعویض باتری سمعک های پشت گوشی (BTE)

وسایل جانبی کمک شنیداری بلتون

نحوه اتصال سمعک به مینی میکروفن
نحوه قرارگیری مینی میکروفن
نحوه استفاده از ریموت کنترل
تنظیمات ریموت کنترل
استفاده از TV Link
تنظیمات TV Link
نحوه اتصال فون لینک با گوش و سمعک
نحوه استفاده از فون لینک