Tinnitus_Sound_Therapy

در این گزینه شنوایی شناس میتواند با انتخاب سیگنال مناسب از میان
White noise
Pink noise
Speech noise
Brownian noise
یا تعریف سیگنالی Custom به توانبخشی وزوز کاربر سمعک بپردازد. در این گزینه ادیولوژیست قادر خواهد بود تا شدت سیگنال مد نظر را نیز با تغییرات گزینه Master Gain و براساس یافته های ارزیابی های سایکواکوستیک وزوز هر فرد، تنظیم کند.
این گزینه در سمعک های G5 و G6 (همه رده های تکنولوژی و همه سایزها)و G4 ( رده های ۱۶، ۱۲، ۸ و ۶) به کار رفته است.

Tinnitus_Notch_Therapy

این گزینه صوت درمانی که فقط در سمعک های گروه سیوانتوس از جمله برند آلمانی ادیوسرویس به چشم میخورد، برگرفته از نظریه علمی Lateral Inhibition برای توانبخشی وزوز است. عملکرد این گزینه به این صورت است که به صورت سابجکتیو فرکانس وزوز کاربر سمعک با حداکثر دقت شناسایی شده و گین سمعک در آن فرکانس به خصوص کاملا پایین آمده و گین فرکانس های اطراف افزایش می یابد، بدین صورت انتظار میرود به مرور زمان Lateral Inhibition موجب بهبود وزوز بیمار گردد. این گزینه صرفا در وزوز های با کیفیت pure tone کاربرد دارد.
گزینه ناچ تراپی از نوآوری های نسل G5 بوده و در همه رده سایزها و تکنولوژی های این نسل و نسل G6 وجود دارد. (رده های ۸ و بالاتر)

عملکرد این گزینه به این صورت است که به صورت سابجکتیو فرکانس وزوز کاربر سمعک با حداکثر دقت شناسایی شده و گین سمعک در آن فرکانس به خصوص کاملا پایین آمده و گین فرکانس های اطراف افزایش می یابد، بدین صورت انتظار میرود به مرور زمان Lateral Inhibition موجب بهبود وزوز بیمار گردد. این گزینه صرفا در وزوز های با کیفیت pure tone کاربرد دارد.
گزینه ناچ تراپی از نوآوری های نسل G5 بوده و در همه رده سایزها و تکنولوژی های این نسل و نسل G6 وجود دارد. (رده های ۸ و بالاتر)