Adaptive

در این قابلیت مدار پردازشگر سمعک با توجه به محیط صوتی اطراف جهت داری سمعک را بین دو حالت Omni-directional و Directional تغییر میدهد.

SpatialSpot

این قابلیت برای آگاهی شنیداری فضایی کاربر سمعک هنگام مکالمات طراحی شده، با فعال کردن این گزینه ضمن اینکه تمرکز سمعک هنگام مکالمات روی گفتار دریافتی از روبرو است، جهت داری به صورت پویا برای محیط شنیداری اطراف نیز وجود دارد که سبب میشود کاربر سمعک از صداهای مختلف محیط اطراف آگاه باشد بدون اینکه مشکلی در شنیدن مکالمات داشته باشد.

SpeechFocus_360

تغییر شعاع جهت داری به صورت خودکار. عملکرد این گزینه به این صورت است که با در نظر گرفتن سیگنال های گفتاری و نویز و افتراق این دو از یکدیگر شعاع جهت داری را به سمت جلو یا عقب تنظیم میکند.

AudioFocus_360

حالت پیشرفته تر speechfocus 360 که قابلیت تنظیم شعاع جهت داری در هر سمتی که سیگنال گفتاری قوی تر از نویز باشد را دارد.

AutoDirSelect

گاهی ممکن است کاربر سمعک از سمتی که جهت داری سمعک به صورت خودکار تنظیم شده است راضی نباشد. در این موارد کاربر سمعک قادر است با استفاده از اپلیکیشن Smart Direct یا Smart Remote جهت داری سمعک را خود تنظیم نماید.

Panorama

این گزینه نوعی جهت داری است که در آن سعی شده با شبیه سازی خصوصیات لاله گوش، کاربر سمعک طبیعی ترین صدای ممکن را دریافت کند. این تکنولوژی مشخصه های گوش خارجی انسان در سمعک های BTE وRIC را شبیه سازی می کند. در این نوع جهت داری، عموما فرکانس های پایین به صورت omni-directional و فرکانس های بالا به صورت directional پردازش می شوند.